Hizmetler

İş Yeri Hekimliği Hizmetleri

20 Temmuz 2013 te yayınlanan ve 18 Aralık 2014 tarihinde yapılan son değişiklikle son halini alan ” İşyeri hekimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik” gereğince; İşyeri hekimlerinin görevleri:

(1) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.

a) Rehberlik ve danışmanlık;
1) Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,
 2) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,
 3) İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,
 4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,
 5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,
 6) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
 7) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
 8) İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır.

 b) Sağlık gözetimi;
 1) Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
 2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
 3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,
 4) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,
 5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
 6) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek,ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

 7) Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,

 8) Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,

 9) Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.

 c) Eğitim ve bilgilendirme;
 1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
 2) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
 3) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
 4) Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.

 ç) İlgili birimlerle işbirliği;
 1)İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
 2)İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,
 3)İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
 4)Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
 5)Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,
 6)Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

Sağlık Personeli Hizmetleri

1) ÇAĞDAŞ OSGB bünyesinde istihdam edeceği diğer sağlık personeli aracılığıyla aşağıdaki hizmetleri verecektir.
2) İşyerlerine mahsus iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlaması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak,veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
3) İşletme bazında çalışan işçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
4) İşyerlerinde yürütülecek ilk yardım hizmetlerinin organizasyonu yapmak ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
5) İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak

 

 

 

 

 • Elektrik İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
 • Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma ve Kurtarma Eğitimi
 • Güvenli Sürüş Temel Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Davranış Odaklı Temel İSG Eğitimi
 • Tehlike ve Risk Değerlendirme Eğitimi
 • Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı Eğitimi
 • Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi
 • Ergonomi Eğitimi
 • Acil Durum Tatbikatları
 • Hijyen Eğitimi

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yasal Yükümlülükler
 • Yangın Eğitimleri
 • Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
 • Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
 • Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • El Aletlerinin Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Kompresörler ve Tüplerde İş Güvenliği Önlemleri
 • Makine ve Tezgahlarla Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri
 • Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri
 • Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 • Ergonomi
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • İş Makinelerinde İş Güvenliği Önlemleri
 • İşyerlerinde Çevre Tertip ve Düzenin Önemi
 • Bakım ve Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
 • Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
 • Temel İlk Yardım Eğitimi

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında hazırlanması gereken dökümanları hazırlamaktadır.

Kanun kapsamındaki dökümanlar;

1)   Personel Özlük Dosyası
2)   Personel Sağlık Kayıtları (İşe giriş/periyodik muayene, işin durumuna göre sağlık taramaları(Akciğer filmi, kulak odiyogramları, kan tahlili, SFT)
3)   Yemekhane, çay dağıtımı işlerinde çalıştırılan personellerin portör muayene kayıtları. (6 ayda bir yenilenerek çalışanların özlük dosyalarında ve çalışma yemekhane, çay ocağı ya da mutfak gibi yerlere asılmalıdır.)
4)   Ortam analiz ölçümlerinin raporları. (Gürültü, toz, aydınlatma, termal konfor, vb.)
5)   İçme suyu analizleri.
6)   İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin sözleşmeleri. (hem çalışanla şirket arasındaki hem de bakanlığa bildirilen sözleşme örnekleri.)
7)  Yıllık çalışma planı
8)  Yıllık değerlendirme raporu
9)  Noter onaylı tespit ve öneri defteri.( işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işveren veya vekili tarafından imzalanan ve işyerinde tespit edilen durumların yazılması gereken noter onaylı 3 nüshalı defter.)
10)  İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu toplantı tutanakları (Çalışan sayısı 50 ve üzeri olan işyerleri)
11)  İlkyardım eğitimi almış çalışanların ilgili sertifikaları
12)  İşletme iç yönetmeliği. iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanıp İSG Kurulunda kurul üyeleri tarafından değerlendirilerek hazırlanacaktır.)
13)  Elektrik ve topraklama tesisatı kontrol belgesi.(periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)
14)  Paratoner kontrol belgesi ve imalatçı yeterlilik belgesi. (periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)
15)  Havalandırma tertibatı kontrol belgesi. (periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)
16)  Kazanların TSE imalat yeterlilik belgesi, kazancıların ateşçi belgesi, kazanların kontrol belgesi.(periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)
17)  Kompresör ve hava tanklarının kontrol belgesi. (periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)
18)  Asansör kontrol kayıtları. (periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)
19)  Servis araçlarının periyodik bakım ve kontrol belgeleri.
20)  Yangın alarm ve tahliye tatbikatlarının tutanakları.(6 ayda bir tahliye tatbikatları tekrarlanmalıdır.)
21)  Yangın söndürme cihazlarının kontrol belgeleri. (yangın söndürme cihazları 6 ayda bir kontrol edilmelidir.)
22)  Yangın söndürme sistemleri kontrol belgeleri.
23)  Risk Değerlendirme Raporu
24)  Acil Durum Eylem Planı
25)  Çalışanların aldıkları iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili kayıtlar. (çalışanların özlük dosyalarında bulunmalı)
26) Çalışanlara işe başlarken imzalatılan İş Sağlığı ve Güvenliği Talimat ve Taahhütnamesi (Çalışana işyerine ait tehlike ve risklerin anlatıldığını ifade eden)
27)  Son bir yıl içerisinde meydana gelen iş kazaları kayıtları.
28) İşyerinde kullanılan tüm makine ve araçların kullanma ve bakım talimatları
29) Makine ve araç kullanıcılarının kullanma ehliyetleri
30) İşyerinde kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)
31) Çalışanlara verilen Kişisel Koruyucu Malzeme(Baret, ayakkabı, eldiven, maske, kulaklık) teslim tutanakları

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) NEDİR?
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi  (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.
Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB”  tanımı ; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır.

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİN AMACI NEDİR?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;
    * İşçilerin sağlığının gözetimi,
    * Çalışma ortamının gözetimi,
    * Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme,
    * İlkyardım ve acil müdahale,
    * Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler.

OSGB AVANTAJLARI NELERDİR?
İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız OSGB‘nin sorumluluğundadır.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.

 

 

 

 

ÇAĞDAŞ GLOBAL İŞ SAĞLIĞI ve GÜV. ÖZEL EĞT. HİZ. ve DANŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. © 2014 Tasarım:2A AJANS
Has no item to show!
Scroll to top